Beschouwingen 2012 ChristenUnie – SGP gemeente Heerde

Beschouwingen 2012

Beschouwingen van de ChristenUnie-SGP.

 

Mevr. de voorzitter.

Algemene politieke beschouwingen 2012, waarin we nog steeds leven in onzekere tijden.

Onzeker als het gaat om de Nederlandse economie en de gevolgen van de economische crises voor onze Gemeente Heerde. Hoeveel krijgen we dit en volgende jaren vanuit het Gemeentefonds of eigenlijk, hoeveel krijgen we minder ?

De decembercirculaire gaat van groot belang worden.

Niet voor niets hebben we onder aanvoering van het College ingezet op bezuinigingen van zo’n anderhalf miljoen euro. Voorwaar geen kleinigheid maar wel noodzakelijk..

 

Mevrouw de voorzitter, we zijn als ChristenUnie – SGP blij met ook veel positieve ontwikkelingen. Aan de hand van het voor onze Gemeente belangrijke (werk)document; Toekomstvisie 2025, willen we ook de komende jaren verder gaan werken.

 

Centrum Jeugd en Gezin- Ouderenbeleid.

Positief dat het CJG-inlooppunt is geopend en dat daarnaast velen de website van het CJG hebben gevonden. We hopen dat voor hen die deze hulpverlening nodig hebben dit een juist adres mag zijn om ook weer verder te kunnen.

We zijn positief ook over de Nota Ouderenbeleid en de uitwerking hiervan

 

B.O.A.

We horen en zien dat de controlerende en corrigerende taak van de B.O.A zijn uitwerking niet mist. Daarentegen wordt op de hangplekken door jongeren veel rommel gemaakt. Ligt hier ook niet een taak voor de jongerenwerker om de veroorzakers hierop te wijzen en hen te laten zorg dragen voor het opruimen hiervan?!   

 

Begroting.

De begroting, we spraken er gisteren reeds over, is sluitend, College een compliment.

Maar o.a door de  als maar stijgende kosten voor de WMO de WWB en de forse korting op de Algemene Uitkering voor de komende jaren is de financiele positie na 2011 niet rooskleurig.

In het meerjarenperspectief is er dan ook steeds sprake van een sterk oplopend tekort.

Dat vraagt om aktie ! Vandaar ook dat de ChristenUnie – SGP haar volledige medewerking heeft gegeven  aan de noodzakelijke ombuigingsoperatie van 1,5 miljoen euro.

Met voortvarendheid zullen dan ook de in het dekkingsplan opgenomen maatregelen moeten worden uitgewerkt.

We kunnen ons vinden in het voorgestelde dekkingsplan.

Wel hebben wij vragen bij o.a. de voorgestelde bezuiniging in de vorm van stopzetting van de bijdrage onderwijscentra. Het gaat dan toch echt over de zwakkeren in onze samenleving.

We wachten het betreffende voorstel af.

 

Duurzaamheid.

Een terecht veelbesproken onderwerp in onze Raad. Terecht ook om ons daar steeds weer over te bezinnen

Reeds door het vorige College werden de eerste aanzetten gegeven tot een goed duurzaamheids beleid.

De ChristenUnie – SGP heeft daaraan steeds een positieve bijdrage geleverd en zal dat ook blijven doen.

Immers dat is ook onze opdracht; de Schepping onderhouden, bewaren en uitbouwen en niet uitputten !

Onze ambities op het gebied van duurzaamheid staan duidelijk verwoord op de gemeentelijke website. Wel is en blijft het zaak deze ambities ten uitvoering te brengen!

Nu we ook op deze manier het duurzaamheids beleid steeds dichter bij de burger brengen, willen we voorstellen, ter ondersteuning hiervan, een Duurzaamheids prijs in te stellen.

 

Brede School Heerde West.

We zijn tevreden met de ontwikkelingen rond de Brede school West.

We spreken de verwachting uit dat College en Raad maar ook de buurt, elk vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, hierin haar inbreng  blijft hebben. Dit in het belang van onze kinderen en kleinkinderen.

 

Hoogwatergeul.

In het gebied van de hoogwatergeul zullen we een tiental agrarische bedrijven en gezinnen gaan missen. We gaan er vanuit dat de direkt belanghebbenden, maar ook de totale gemeenschap, hiervoor ruimschoots gecompenseerd gaat worden door de uitvoering van de volledige gebiedsontwikkeling. Discussie over de door de provincie toegezegde extra bijdrage van 5 miljoen euro lijkt ons dus niet aan de orde. Ook niet na de aanstaande provinciale verkiezingen. Hoe kijkt het College daar tegenaan ? We verwachten van onze stuurgroepleden dat deze toezegging keihard wordt gemaakt, zodat daar geen onzekerheid over hoeft te  (blijven) bestaan. Voorts zetten we in op het maximaal (financieel) haalbare uit de gebiedsontwikkeling om onze gemeente aantrekkelijk te maken voor onze inwoners en voor recreatie/toerisme.

 

Ontwikkeling en Recreatie.

Mevr. de voorzitter, het gaat tijd worden dat we tot uitvoering komen van het Toeristisch Beleidsplan dat volgend jaar afloopt.

De diverse lopende grote projecten moeten in hun samenhang worden benaderd. Het project van het Waterschap,“De robuuste Grift” omvat ook een gedeelte binnen onze gemeentegrenzen.

Wil het College het initiatief nemen om langs dit water een fiets-/ wandelroute aan te leggen ? Dergelijke  projecten raken weer een speerpunt van het programma om in Heerde een sterke ontwikkeling van de recreatie in gang te zetten. Een van de grotere sleutels voor die ontwikkeling ligt aan de noordkant van onze gemeente, o.a “Vriezes Erfgoed” en het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal.

Plannen rondom de molen en de outdoor aktiviteit alsmede de kwaliteit van de ijsbaan zouden geïntegreerd  moeten worden.

Onderzoek van de lokatie ijsbaan naar de molenweide, oude ijsbaanterrein naar de menvereniging en outdoor op het voormalige terrein van de menvereniging. De ijsbaan zodanig construeren dat dit terrein zomers beschikbaar is voor zomerse aktiviteiten.

Kortom de handen ineenslaan om dit gezamenlijk met betrokkenen te ontwikkelen. Hoe kijkt het College hier tegenaan ?

 

Woningbouw.

We zijn blij dat de inschrijving voor belanghebbenden voor het wonen in “De Kolk” te Wapenveld van start is gegaan. Wanneer denkt het College dat we ook in Heerde zover zijn ?

Op korte termijn verwachten we de dorpsvisies Veessen en Vorchten in de Raad te kunnen behandelen en vaststellen.

Kan het College ons nadere informatie geven over de ontwikkelingen in het centrum van Wapenveld ? Nog steeds zien we daar stagnatie in de zo broodnodige ontwikkelingen.

 

Wegen en verkeer.

Ten aanzien van de infrastructuur is nog steeds een inhaalslag te maken.

Er is n.l. een aantal wijken in onze Gemeente waar de bestrating hard aan vervanging/renovatie toe is. Is dit te realiseren uit de reservering voor onderhoud zonder dat het reguliere onderhoud in gevaar komt  of is extra reservering noodzakelijk ?

 

Zwembad.

De ontwikkelingen rond het Berghuizer zwembad baart ons zorgen. Tot nu toe zit er geen enkel schot in de onderhandelingen om te komen tot privatisering.

We roepen het College op met voortvarendheid dit onderwerp, in samenhang met het omliggende terrein, tot een goed einde te brengen en rekenen voor 2011 op duidelijkheid en tastbare resultaten.

 

Mevrouw de voorzitter;

Met het uitspreken van de wens, dat allen die daarin een taak en verantwoordelijkheid hebben, in afhankelijkheid van de Heere en onder Zijn zegen deze mooie Gemeente en allen die daar in wonen en werken, op een rechtvaardige wijze mogen blijven besturen, besluit ik mijn beschouwingen.

 

Ben van der Linde;
Fractievoorzitter.

 

klik hier om deze beschouwingen als Word -bestand (.doc) te openen/lezen (nieuw venster)