Vliegveld Lelystad: inbreng voor behandeling in 2e kamer

Vliegtuig_2woensdag 20 september 2017 20:48

De vaste 2e kamer Commissie Infrastructuur en Milieu kwam bijeen op 20 september 2017 om te spreken over de aansluitroutes van het vliegverkeer Lelystad op het hogere luchtruim. Dit was voor de ChristenUnie-SGP fractie in Heere de aanleiding om haar landelijke 2e kamer fracties te voeden met onze zienswijzen omdat de leefbaarheid sterk onder druk komt te staan in de gemeente Heerde.

Aan de leden van de fracties van ChristenUnie en SGP van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
 
Geachte fractieleden,
De fractie van de CU-SGP in de gemeente Heerde vraagt graag uw aandacht voor het volgende.
Er is de laatste jaren in allerlei gremia gesproken over de toekomstige uitbreiding van vliegveld Lelystad en de daarmee gepaard gaande toename van het aantal vliegbewegingen in de komende jaren. In een brief van 12 september jl. heeft Staatssecretaris Dijksma haar plannen kenbaar gemaakt omtrent de aankomst -en vertrekroutes van de vliegtuigen. Morgen 20 september komt de vaste Commissie Infrastructuur en Milieu bijeen om te spreken over de aansluitroutes van het vliegverkeer Lelystad op het hogere luchtruim, reden waarom wij u deze email sturen.
Vorengenoemde ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor het gebied op de Veluwe waarin onze gemeente is gelegen. Het College van de Gemeente Heerde heeft in een brief van 7 september jl. aan staatsecretaris Dijksma aangegeven wat de consequenties zijn van het voorgenomen besluit van de staatssecretaris voor de leefbaarheid op de Veluwe.  Wij doen bedoelde brief als bijlage hierbij en melden u dat de brief de goedkeuring heeft van de voltallige gemeenteraad. 
Omdat wij van mening zijn dat voorgenomen maatregelen van de staatssecretaris de leefbaarheid op de Veluwe in de nabije toekomst sterk onder druk zetten, roepen wij uw fracties op onderstaande uitspraken in de beschouwing en behandeling van het onderhavige onderwerp in het overleg van morgen mee te nemen:
  • De Veluwse gemeenten werken al jaren en met veel inzet om de Veluwe als toeristisch trekpleister te promoten, hieraan ten grondslag ligt de opdracht van de Provincie Gelderland onder de naam "De Veluwe op 1". Door de beoogde vliegroute op 1800 meter te bepalen, achten wij dit geheel in strijd met de inspanningen die gedaan worden in het belang van "De Veluwe op 1", met alle nadelige gevolgen voor onder andere de economische ontwikkelingen in dit gebied. Een hogere vliegroute van zo mogelijk 2700 meter zal naar onze mening voor mens en dier op de Veluwe veel minder nadelige gevolgen hebben en de Veluwe als "rustoord" zo min mogelijk schaden;
  • In de brief van 12 september schrijft de staatssecretaris dat het proces van herinrichting van het Nederlandse luchtruim tot 2023 zal duren. Omdat zo mogelijk hogere vliegroutes minder belastend zijn voor mens en milieu, doen wij een dringend beroep om herziening van het luchtruim op een kortere termijn te bewerkstelligen. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de noodzaak de Veluwe als het grootste natuur-en recreatiegebied van Nederland te ontzien en als zodanig te behouden;
  • In de vigerende MER Lelystad Airport ligt het accent op de ruimtelijke ordening van het vliegveld zelf, inclusief aanvliegroutes. Uit de beschikbare informatie blijkt niet dat er een expliciete MER is voor de aansluitroutes, waartoe Heerde behoort. Willen we een goed beeld hebben van de totale effecten voor het milieu van de voorgenomen vlieghoogtes, dan achten wij het noodzakelijk dat er ook een MER is voor het gebied waar de vliegroutes komen te liggen, dus inclusief het totale grondgebied van de gemeente Heerde;
Wij beseffen dat uitbreiding van het vliegveld Lelystad onontkoombaar is, maar stellen tevens vast dat de gevolgen ervan zeer grote impact hebben op het woon-en leefklimaat van vele burgers in het omliggende gebied, waartoe ook de gemeente Heerde behoort. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om onze zorgen ook langs deze weg bij de staatssecretaris kenbaar te maken.
In de afgelopen periode zijn vele protesten/bezwaren omtrent de uitbreiding van Vliegveld Lelystad richting Den Haag geuit, nu het beslissingstraject de laatste fase is ingegaan hopen wij dat u de inhoud van deze email mee wilt nemen in het overleg van morgen.

« Terug