Algemene Beschouwingen 2014

benvanderlinde_2dinsdag 04 november 2014 20:56

Graag willen we als fractie van ChristenUnie–SGP deze algemene politieke beschouwingen beginnen met uit te spreken dat we dankbaar zijn dat de Here God ons in de afgelopen tijd weer de gezondheid en kracht heeft gegeven om ons werk in de Raad van Heerde te mogen doen.
Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeentepolitiek in Heerde, vier raadsleden, wat een weelde en wat een zegen, maar ook wat een verantwoordelijkheid. We zijn ook blij met het nieuw gevormde college van B & W dat recht doet aan de verkiezingsuitslag.
De tot nu toe ingezette koers van zoveel mogelijk samen optrekken als coalitie en oppositie, niet de scheiding maar de binding opzoeken, komt goed uit de verf. We bespeuren ook een positiever politiek klimaat binnen de Raad dan voorheen.

Algemene beschouwingen met daarbij ook aandacht voor de Begroting 2015 en de Meerjarenraming.

Graag willen we als fractie van ChristenUnie–SGP deze algemene politieke beschouwingen beginnen met uit te spreken dat we dankbaar zijn dat de Here God ons in de afgelopen tijd weer de gezondheid en kracht heeft gegeven om ons werk in de Raad van Heerde te mogen doen.

Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeentepolitiek in Heerde, vier raadsleden, wat een weelde en wat een zegen, maar ook wat een verantwoordelijkheid. We zijn ook blij met het nieuw gevormde college van B & W dat recht doet aan de verkiezingsuitslag.

De tot nu toe ingezette koers van zoveel mogelijk samen optrekken als coalitie en oppositie, niet de scheiding maar de binding opzoeken, komt goed uit de verf. We bespeuren ook een positiever politiek klimaat binnen de Raad dan voorheen.

 

Begroting 2015  Meerjarenraming en Financiën.

Een begroting die, kijkend naar vorig jaar, er beter uitziet dan we toen verwachtten. Nee, zeker we zijn er nog lang niet, maar toch een sluitende begroting voor de komende twee jaren.

Het uitgangspunt in het Collegeprogramma blijft hierbij leidend. Het is dus belangrijk dat gemaakte afspraken t.a.v het monitoren van het uitgavenpatroon strak worden nageleefd.

We kunnen ons niet verschuilen achter een soms onbetrouwbare rijksoverheid als het bijv, gaat over de uitkering uit het Gemeentefonds. Daarbij blijft onze grootste zorg wel de ontwikkelingen m.b.t. het H2O bedrijventerrein en de mogelijke financiële consequenties. Kan het College inschatten wat de impact hiervan de komende tijd zal zijn ? Hoe zit het met de aanpassing van het betreffende bestemmingsplan door Oldebroek ?

Continuïteit in beleid vinden wij belangrijk. Dit heeft ook alles te maken met duidelijkheid en betrouwbaarheid naar onze inwoners. Het zijn van een betrouwbare overheid.

In deze begroting en meerjarenraming ligt die focus bij stabiliteit en rustig bouwen aan een degelijke reservepositie en dat is ook precies wat wij willen. Om zo beter toekomstproof te worden.

Ook dit begrotingsjaar geen ruimte voor echt nieuw beleid.

Wel zullen we dus zo spoedig mogelijk onze financiële weerstand moeten verbeteren door de reserves aan te vullen.

We zullen als Raad principiële vragen moeten beantwoorden over o.a :

Waar willen we nu precies op sturen, denk daarbij aan kengetallen en pepperflow. Wat willen we wel en wat willen we niet weten. Hoever dalen we met elkaar af in de diepte zonder op elkaars stoel te gaan zitten.

 

Inwoners, Bestuur en Veiligheid.

In een tijd van toenemende digitalisering vinden we het van belang dat het fysieke contact met de burgers goed mogelijk blijft. Zeker nu we een nieuw kantoor hebben moet de burger geen schroom hebben om met zijn vragen daar terecht te kunnen. Laagdrempelig dus.

Nu steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen, is het van belang dat zij zich, met name ook in de avond-en nachtelijke uren in hun eigen huis veilig voelen. Natuurlijk geld dit voor alle inwoners.

Dit vraagt om meer gerichte inzet van politie, een zaak waar de portefeuillehouder zich sterk voor moet blijven maken in het reguliere overleg. Ook als Raad zullen we  daar alert op moeten zijn. Het handhaven van de APV regels juichen wij van harte toe, waarbij een hardere aanpak van drank-en drugsgebruik prioriteit moet hebben. Teveel inwoners ondervinden hier overlast van.

 

Ruimte en Toerisme.

Er wordt heel wat gerealiseerd in Wapenveld en straks ook in Heerde. Dit zal ook positieve impulsen geven aan de recreatie en het toerisme. We moeten dit blijven stimuleren en hierdoor onze gemeente op de kaart zetten als CittaSlow Gemeente. Dit is goed voor onze middenstanders en inwoners.

Woningbouw dient alleen nog plaats te vinden o.b.v. de kwalitatieve woningbehoefte en niet langer o.b.v. de kwantitatieve behoefte. Om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, zullen we soepel moeten omgaan met aanvragen omtrent woninguitbreiding i.v.m. het verlenen van mantelzorg. Hierbij aansluiting zoeken bij de gewijzigde landelijke richtlijnen. Verzorgingscentra moeten gestimuleerd worden meer na te denken over het woonaspect van ouderen, zodat die capaciteit ook benut kan worden om ouderen zelfstandig te huisvesten. Ook al is er nog geen zorg nodig.

 

Economie.

H2O bedrijvenpark noemde ik, vanwege beperkte vestiging van terreinen aldaar en de stagnerende economie, reeds als zorgpunt.

Maar ook Euroma, als een belangrijke onderneming in Wapenveld met de nodige werkgelegenheid, geeft zorgen. Men heeft aangegeven te willen verhuizen omdat het bedrijf hier niet kan uitbreiden. De  ecologische verbindingszone knelt.

Hoe kijkt het College hier tegen aan en wat heeft ze tot nu toe hierin ondernomen ?

Ook de winkelleegstand neemt eerder toe dan dat er nieuwe winkels bijkomen. Is er al positief resultaat te melden n.a.v. het Economisch Manifest Heerde ?

M.b.t. de leegstand de vraag aan het College. Hoe denkt u over een project waarbij bewoners, ondernemers en eigenaren gezamenlijk tot een vorm van kleinschalige invulling komen. Waarom zou een winkelpand voor de volle mep aan één huurder verhuurd moeten worden ? Dat zou ook aan meerdere huurders kunnen die ieder voor zich een deel vullen. Zeg maar een soort markt in een winkelpand. Wil het College dit (doen) onderzoeken ?

 

Samenleving.

We blijven uitgaan van de kracht van het gezin. Met ondersteuning als het echt niet zelfstandig lukt. Waarbij het Centrum Jeugd en Gezin een centrale rol speelt in de hulpverlening.

“Wie de Jeugd heeft, heeft de toekomst”. Investeren in de Jeugd op allerlei manieren, is van groot belang voor de leefbaarheid in onze gemeente. We vragen daarom goede aandacht voor de transformatie en transitie van de jeugdzorg die daarin een grote rol speelt.

Daarom moeten we blijven wonen van jongeren en jonge gezinnen in onze gemeente blijven stimuleren en faciliteren. Behoud van startersleningen kan hierbij van belang zijn.

We blijven het van groot belang vinden om de mogelijkheden van tegemoetkoming in de koopkracht voor minima breed onder de aandacht van de doelgroep te brengen.  

 

Samenwerking.

Wat goed is voor de burger moet leidend uitgangspunt zijn namen we hier over op in het Collegeprogramma: De kracht van samen leven, wonen en werken.

We vinden samenwerking belangrijk en noodzakelijk. Bestuurlijke fusie blijft een stip op de horizon en intensivering van ambtelijke samenwerking is een eerste en hoge prioriteit samen met functionele samenwerking.

 

Felua.

Reeds jaren is er binnen een GR regeling een hechte samenwerking met de Felua Groep. Als het aan de ChristenUnie-SGP ligt blijft dit zo en vind er een inpassing plaats van de doelgroep binnen de Participatiewet. We vinden het belangrijk dat aan deze toch vaak kwetsbare medemens zekerheid geboden wordt, vandaar dat we ook graag hebben meegewerkt aan het omzetten van tijdelijke in vaste contracten.

 

Drie decentralisaties..

We vinden het te vroeg om hier nu verder dieper op in te gaan, maar willen graag een compliment maken voor het werk dat daarin is en wordt verzet door college en ambtelijke ondersteuning. We hebben vertrouwen in de plannen die zijn gemaakt. Tevens realiseren we ons, dat de uitvoering van de transitie niet zonder slag of stoot zullen verlopen. Laten we leren van de fouten en vooral blijven monitoren, zodat onvolkomenheden z.s m.  kunnen worden opgelost. Daar hebben de betreffende, vaak kwetsbare doelgroepen, recht op. De Participatiewetgeving is er mede op gericht dat er steeds meer  gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers in welke vorm dan ook. We prijzen ons gelukkig in een gemeente te wonen waar dit begrip van noaberschap al sinds jaar en dag een belangrijke plaats in neemt. Maar niets is vanzelfsprekend. Vanaf deze plaats alle respect voor hen en een woord van dank.

Volgend jaar hopen we met een jaar ervaring met deze decentralisaties hier uitvoeriger op in te gaan. 

 Tot slot.

Met het uitspreken van de wens, dat allen die daarin een taak en verantwoordelijkheid hebben, in afhankelijkheid van de Heere en onder Zijn zegen deze mooie Gemeente en allen die daarin wonen en werken op een rechtvaardige wijze mogen blijven besturen, besluit ik mijn beschouwingen.

Ben van der Linde;

Fractievoorzitter.

« Terug