Algemene beschouwingen 2017

logo-heerde_kleindonderdag 16 november 2017 21:06

Beknopte Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie-SGP 2007

 • CU-SGP waardeert wijze waarop College stukken aan de Raad heeft aangereikt. Duidelijk, transparant en compleet.
 • Kapstok voor deze begroting zijn de Perspectiefnota en het Collegeprogramma, CU-SGP kan zich in deze werkwijze vinden. Ook t.a.v. nieuw beleid, “realistisch ramen” en “nieuwe ontwikkelingen”.
 • Reserve -en schuldpositie gemeente Heerde ontwikkelen zich in positieve zin.
 • Drukke verkeerssituatie in dorpskern Heerde, gevolgen van het zo lang mogelijk thuis blijven wonen, toegankelijkheid van gebouwen e.d. vragen extra aandacht voor oudere inwoners.
 • Ziet graag nieuwe voorstellen van het College tegemoet om duurzaamheid te vergroten.
 • Komende jaren “scherp aan de wind zeilen” om positieve begrotingen vast te houden.
 • Aandacht voor niet beïnvloedbare ontwikkelingen in Sociale Domein, rente en maatregelen nieuw kabinet. 
 • Blij met positieve ontwikkeling Bedrijventrein H2O a.g.v. betere samenwerking provincies en gemeenten.
 • Hoogwatergeul is unieke trekpleister voor toerisme en recreatie, kansen benutten.
 • M.b.t. het Apeldoorns Kanaal nu knopen hakken, anders grote kans dat belangrijke partijen afhaken en Heerde met lege handen zit.
 • College en Raad alles uit de kast halen om “Den Haag” tot andere gedachten te brengen m.b.t. vliegverkeer Lelystad.
 • Herontwikkeling oude Gemeentewerf in nauw overleg met alle potentiële betrokkenen, omwonenden en middenstand.
 • Op korte termijn adequate maatregelen vereist i.v.m. zeer onveilige oversteekplaats bij de Huisartsenpost. Hiermee niet wachten op andere ontwikkelingen in het centrum.
 •  Toelichting op bouwprogramma, huurprijzen en woningaantallen beoogde nieuwbouw “De Kolk”. Tevens herbezinning op grote kavels aan de Wezeweg.
 • Voortzetten preventie, vroegsignalering en vroeghulp in Sociale Domein.
 • Aandacht voor jongeren op gebied van werk, sport en verslavingspreventie.

 

« Terug