Nieuwsbrief maart 2015

zaterdag 14 maart 2015 18:52

(klik hier om het gehele fractienieuws in pdf te openen en eventueel te printen)

Verkiezingen woensdag 18 maart 2015

 Op woensdag 18 maart mogen we weer naar de stembus. We mogen een stem uitbrengen voor de verkiezing van Provinciale Staten van Gelderland én een stem voor de verkiezing van het bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe. Een dubbele mogelijkheid om geloof een stem te geven. Daarbij komt dat een stem voor Provinciale Staten indirect een stem voor de Eerste Kamer is.

Om de idealen en de boodschap van de ChristenUnie breed uit te kunnen dragen, is het nodig om met zoveel mogelijk zetels in het provinciaal bestuur en in het waterschapsbestuur te komen. Dat kan alleen als veel kiesgerechtigden op de ChristenUnie stemmen.

Elke stem telt. Mocht u in uw omgeving merken dat potentiële kiezers problemen hebben met vervoer naar het stembureau, of hulp nodig hebben bij het machtigen (stemmen bij volmacht), dan kunt u ze naar ons verwijzen. Zelf helpen mag uiteraard ook.

Veel informatie is te vinden op

www.gelderland.christenunie.nl en www.valleienveluwe.christenunie.nl.

Twee leden van onze kiesvereniging staan op een kandidatenlijst:

Herman van der Stege staat voor de verkiezingen voor Provinciale Staten op nummer 22 van lijst 8.

Ben van der Linde staat voor de Waterschapsverkiezingen op nummer 20 van Lijst 2.

 

 Hulp gevraagd

 

We zouden graag in contact komen met betrokken mensen die wel eens wat zouden willen doen voor de kiesvereniging of de plaatselijke politiek. Heel praktisch, zoals een keer post bezorgen. Of hulp bij verkiezingscampagnes, of als potentieel bestuurslid. Bent of kent u zo iemand? Laat het aan een van ons weten. Misschien kunt u proberen iemand lid te maken van de ChristenUnie, om ook zo nog meer van ons te kunnen laten horen.

We stellen de betrokkenheid van u als lid zeer op prijs. Ideeën, suggesties, kritiek? Geef het aan ons door.

 

Wilt u ons helpen? Door woensdag 18 maart op de ChristenUnie te stemmen. Door anderen er toe te bewegen dit ook te doen. Door te bidden om een goede verkiezingsuitslag, om kracht en wijsheid voor de bestuurders. Tot eer van onze Hemelse Vader.

 

 

Van de fractie(voorzitter), Ben van der Linde

 

Dit stukje schrijf ik als fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP. De fractie die voor het eerst in haar geschiedenis van alle partijen de meeste stemmen behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen, precies een jaar geleden. Wat een zegen op het door zoveel mensen verrichte werk!

Maar... adeldom verplicht, dus met elkaar, fractie en schaduwfractie, de schouders er onder.

Als partij met de meeste stemmen waren we ook geroepen tot de vorming van een nieuw College van Burgemeester en Wethouders.

Na de nodige vergaderingen en onderhandelingen werd er in goed overleg besloten te komen tot de vorming van een nieuw College met wethouders van ChristenUnie-SGP, CDA en VVD.

Deze coalitie kan rekenen op 10 van de 17 raadsleden in de Gemeenteraad, voldoende om een slagvaardig beleid te voeren.

We zijn aan de slag gegaan met het Collegeprogramma: ‘De kracht van samen leven, wonen en werken’.

We willen daarin verbinding zoeken en tegenstellingen overbruggen in het belang van alle inwoners van onze gemeente Heerde.

Zo zijn we aan de slag gegaan met onder andere de drie gedecentraliseerde taken: Jeugdzorg, Participatiewet, WMO/AWBZ. Verder zijn we bezig met de intergemeentelijke samenwerking, oog voor gezonde financiën, herinrichting van het centrum van Heerde en van Wapenveld en het zorgenkind bedrijventerrein H2O.

De nieuwe MFA (multifunctionele accommodatie) De Heerd is bijna klaar en binnenkort kan het prachtige gebouw in het Van Meurspark in gebruik worden genomen. Een nieuw dorpshuis, scholen en veel andere instellingen zullen er onderdak vinden. De Kade in Wapenveld is al prachtig geworden en ook met het nieuwe centrum is begonnen. De werkzaamheden voor de herinrichting van het centrum in Heerde zijn inmiddels ook van start gegaan. Overigens wordt er in en om de gemeente Heerde hard gewerkt aan veel projecten.

Er is een goede sfeer, samenwerking en taakverdeling binnen de nieuw gekozen fractie, die nu uit vier raadsleden bestaat.

Onder Gods zegen hopen we zo de komende raadsperiode veel goede besluiten te nemen en zaken te realiseren in onze mooie gemeente die goed zijn voor onze burgers.

 

Ben van der Linde

 

  Van raadslid Jan Tuinman

 

Voor wie me nog niet kent: Ik ben 62 jaar, al ruim 40 jaar gehuwd en samen hebben we vier kinderen. We hebben inmiddels tien kleinkinderen, dit alles ervaren we als een grote zegen. Ik ben geboren en getogen in Heerde. Mijn dagelijkse brood verdien ik in de sociale volkshuisvesting.

Eind 2013 ben ik gevraagd om raadslid te worden, om de ontstane vacature in te vullen. Ik was al langere tijd betrokken bij de ChristenUnie, onder meer als schaduwfractielid en lid van de Raadscommissie Ruimte. Als een fractie dan zo een beroep op je doet, kan je dat moeilijk weigeren. Met een gerust hart kan ik zeggen dat ik er nog geen spijt van heb.

Een doel in mijn werk als raadslid is onder andere het verbinden van diverse doelgroepen. Dat zijn zowel burgers met een christelijke achtergrond als anderen. Bij de besluitvorming denken en handelen we bij de ChristenUnie uiteraard zoveel mogelijk vanuit onze eigen identiteit en hopen we daarmee zoveel mogelijk burgers te bereiken.

Door veel te lezen maak ik me de dossiers eigen, al moet je strak plannen om al die stukken op tijd klaar te hebben. Je steekt natuurlijk ook een heleboel op door goed om je heen te kijken en je oor te luisteren te leggen.

Ik heb een brede interesse, maar binnen de politiek spreekt de trits wonen-zorg-welzijn me bijzonder aan. Vanuit mijn volkshuisvestelijke achtergrond heb ik daar veel mee te maken en kan ik op dat gebied een goede inbreng leveren. Een uitvloeisel van die trits vormen de drie decentralisatiedossiers, die vanaf 1 januari actueel zijn. Wat aan de volkshuisvesting gekoppeld is, is de ruimtelijke ordening, ook dat heeft mijn interesse. Maar ook vind ik het leuk met cijfers te werken, dat heeft te maken met mijn financiële achtergrond.

 

Ik ben iemand van de grote lijnen. Als die vaststaan, dan moet je niet meer zeuren over punten en komma’s, zoals dat helaas nog wel eens gebeurt binnen de Heerder gemeentepolitiek.

Het raadslidmaatschap is voor mij betrekkelijk nieuw, maar zoals gezegd heb ik er geen spijt van. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat we binnen de fractie goed en constructief met elkaar samenwerken.

Jan Tuinman

 

  Van raadslid Gert van der Rhee

 

Inmiddels zijn we een jaar verder en ben ik in een fors tempo ingewerkt als raadslid. Wat een zegen als je fractie zich uitbreidt. Als nieuw fractielid geeft dit even lucht om mee te liften op de ervaring van mede-fractiegenoten. Binnen de fractie werken we nauw samen, delen we meningen, slijpen we meningen en komen we tot een gezamenlijke opstelling richting raad en college. Een boeiend proces.

Wie ben ik? In de eerste plaats echtgenoot van Mieke en vader van twee zoons, een dochter en pleegdochter. Inmiddels 48 jaar oud en bijna 20 jaar woonachtig in Wapenveld. Daar ben ik destijds begonnen als directeur van de Ds. Wesseldijkschool (nu De Parel). Later was ik werkzaam als algemeen directeur op de Veluwezoom en in Dronten. Momenteel werk ik de halve week als onderwijsadviseur en een halve week als College van Bestuur voor De Drieslag in Barneveld. Een organisatie met 7 basisscholen en kinderopvang.

 

De trigger om actief te worden in de plaatselijke politiek is voor mij direct gelegen in de decentralisaties die nu uitgevoerd worden binnen de gemeente. Daarmee is het sociale domein uitgebreid en daarop ben ik betrokken.

Ook de politieke arena spreekt me aan. Juist in dat krachtenveld geven we als fractie invulling aan ons verkiezingsprogramma ‘samen leven, wonen en werken’. Mooi om dat te doen samen met college en raad. En ja, daar hoort bij dat we als fractie richting de raad duidelijk maken wat we wel willen en niet willen. En daar hoort bij dat we een open, gezond kritische houding blijven aannemen richting ons eigen college. Daarbij staat het belang van de burger van onze mooie gemeente centraal.

Boven alles willen we daarbij politiek bedrijven in afhankelijkheid en gehoorzaamheid aan onze hemelse Vader.

Om het belang van de burger te kennen zijn we actief in de Heerdese samenleving. Daarbij zijn er diverse werkbezoeken gebracht. Van brandweer en politie, tot Felua groep en hoogwatergeul. Graag zijn en komen we in contact met u. We zijn er dankzij en namens u. Laat van u horen, zodat we als fractie uw belangen mee kunnen wegen in onze besluitvorming!

Gert van der Rhee

 

 Van wethouder Herman van der Stege

 

Om maar met de deur in huis te vallen. Dat H2O bedrijventerrein, wat is daar toch mee? Ik kan me levendig voorstellen dat die vraag bij u leeft. En zonder op alle details in te gaan, toch een paar hoofdlijnen. Toen zo’n tien jaar geleden werd gestart, kon het terrein niet groot genoeg zijn. Dat is inmiddels wel anders. En werd destijds nog gedacht aan verplaatsing van lokale bedrijven, die situatie is ook totaal anders.

Daarom is een afspraak gemaakt over een vernieuwd perspectief: ook niet-lokale ondernemingen kunnen naar dit terrein en de focus ligt op logistiek. Immers het terrein ligt op een prachtige locatie voor logistieke bedrijven. Dat vernieuwd perspectief is vastgesteld door de raden van de drie betrokken gemeentes Hattem, Heerde en Oldebroek.

Intussen was duidelijk dat het bestaande bestuur niet functioneerde. Daarom moest hiervan afscheid worden genomen, en zo mogelijk op een nette en fatsoenlijke manier. Dat was geregeld.

Inmiddels is het moddergooien volop aan de gang en wordt de regel van geheimhouding - onder meer commissarissen hebben dat bijvoorbeeld - volop geschonden. Wat wij voorstaan is eenvoudig het nakomen van de gemaakte afspraken inzake het vernieuwd perspectief.

 

De gebiedsontwikkelingen zijn op veel plekken inmiddels zichtbaar. Centrum Wapenveld, centrum Heerde, Kanaalpark Heerde, aanleg van klompenpaden, sanering Apeldoorns Kanaal, de renovatie bij Erve IJzerman. Het is druk in de gemeente. We verwachten dat al deze ontwikkelingen een stevige ‘boost’ zullen geven aan de toeristische kracht van Heerde. Tenslotte is (moet) het toerisme toch in toenemende mate een drijvende economische motor voor onze gemeente (worden). Ondernemerschap wordt gevraagd.

 

Met betrekking tot de decentralisaties liggen we op schema. Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat. Een zo’n geweldig grote verandering kan niet in een klap vlekkeloos verlopen. We doen er echter alles aan om de problemen die voor de burger kunnen ontstaan zo goed mogelijk op te lossen.

 

Bestuurlijk kun je van alles willen regelen, duidelijk is dat succes en slagen bovenal afhankelijk is van de zegen van de Here. In die afhankelijkheid wil ik er ook graag voor u zijn.

 

Herman van der Stege

« Terug